1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında:

İşbu “Genel Aydınlatma Metni”, DMS DENİZLİ DÖKÜM A.Ş. (“DMS DENİZLİ DÖKÜM”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır.


2. Aldığımız Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız:

DMS DENİZLİ DÖKÜM, web sitesi (www.denizlidokum.com ) ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. DMS DENİZLİ DÖKÜM, açık adresi Ankara Karayolu 10. Km Kale Köyü Girişi Denizli / Türkiye ve vergi numarası Saraylar Vergi Dairesi - Vergi No: 2920015355’dir. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.
DMS DENİZLİ DÖKÜM’e ait web sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya DMS DENİZLİ DÖKÜM ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.
DMS DENİZLİ DÖKÜM olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız işlemlerde kişisel verileri topluyoruz.
a) Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, e-posta adresi, adresi, telefon no, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, çekilmesi halinde fotoğraf vb veriler.
b) Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), hizmetin niteliğine göre hizmeti sunan tedarikçi personelinin diğer kişisel verileri, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri vb
c) İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu vb. Aday, kendi sunduğu özgeçmişinde, şirketimiz tarafından talep edilmeyen başka kişisel verilerini de paylaşmış olabilir, bu veriler DMS DENİZLİ DÖKÜM tarafından kullanılmaz, işlenmez.
d) Diğer: İş faaliyetlerinin yürütümü sırasında temas edilen diğer taraflardan alınan adı-soyadı, iletişim bilgileri vb.
e) Tüm Ziyaretçiler: Covid-19 salgını döneminde, işyerine giriş yapan tüm kişilerin vücut sıcaklığı ölçüm verileri (Kayıt altına alınmamaktadır)

İşleme Amaçlarımız: (VERBİS kaydımızda kategorik bazda tümü mevcuttur)
Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, işleme amaçlarımız:
a) Mevzuatta düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek
b) Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek
c) Müşterilerle iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek
d) Pazarlama ve satış süreçlerini yürütülebilmek
e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek
f) Faturalandırma ve tahsilatı yapmak
g) İşe başvuru süreçlerini yönetmek ve adayı değerlendirmek (İş başvurusu yapan adaylar için)
h) Satın alma süreçlerini yürütmek (Tedarikçiler için)
i) İş süreçlerimizi yürütebilmek (Diğer taraflar)
Bu kişisel veriler; DMS DENİZLİ DÖKÜM olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır.


3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve kanuni yükümlülüklerin ve hizmet şartlarının yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.
DMS DENİZLİ DÖKÜM’e doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belge, teklif talepleri, sözleşmeler, siparişler, iş başvuru formu veya özgeçmişler vb.
İş süreçlerinin yürütümü sırasında toplanan kişisel veriler: Yazışmalar, e-posta yazışmaları, telefonla veya yüz yüze görüşmeler vb
Fuarlarda toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarındaki görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler
DMS DENİZLİ DÖKÜM’e yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler, kullanılması halinde wifi bağlantısı yoluyla IP No vb kaydedilmektedir. Covid-19 salgını döneminde, işyerine giren tüm kişilerin (Personel, ziyaretçi, müşteri, tedarikçi vb) dijital termometre ile vücut sıcaklıkları ölçülmekte, ancak kayıt tutulmamaktadır.
www.denizlidokum.com adresinin ziyaret edilmesi halinde toplanan kişisel veriler: (Çerez var mı?)
www.denizlidokum.com adresinde yer alan iletişim formu ile toplanan kişisel veriler: Kimlik, iletişim.


4. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz:

DMS DENİZLİ DÖKÜM, söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.
Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri, açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz.
Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.


5. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin:
• İşlenip işlenmediğini öğrenme
• İşlendiyse bilgi talep etme
• İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme
• Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme
• KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
• Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
• KVKK’ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren e-postanız ile Şirketimizin muhasebe@denizlidokum.com adresine gönderebilir, başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz veya www.denizlidokum.com web sitemizde bulunan başvuru formu (Kişisel Veriler İçin Talep ve Değerlendirme Formu) yoluyla iletebilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Ankara Karayolu 10. Km Kale Köyü Girişi Denizli / Türkiye adresinden veya 0258 267 10 33 / 0258 267 14 21/ 0258 267 14 63 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.


6. Yürürlük ve Değişiklikler

Bu aydınlatma metni, 08.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri’nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI


DMS DENİZLİ DÖKÜM A.Ş., elde ettiği kişisel verileri, yasal zorunlu faaliyetlerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla, Kişisel Veri Envanteri ile belirlenen ve VERBİS (Veri Sorumluları Sicili)’de kamuya açık şekilde ilan edilen saklama süreleri zarfında, fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülükler dikkate alınarak muhafaza edilmektedir.

Kişisel veri, yasal olarak toplanan ve işlenen bir veri ise, saklama süresi, ilgili mevzuatta yer alan süre olarak Kişisel Veri Envanteri’nde tanımlanır. Diğer veriler için ise, ilgili faaliyetlerin yerine getirebilmesini sağlayacak süreler belirlenir ve Kişisel Veri Envanteri’nde tanımlanır. Saklama süreleri bazen “ay”, “yıl” gibi tanımlanırken, bazı kişisel veriler için “…. Bitiminde”, “…………yapılana kadar” şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu sebeple her bir kişisel veri için, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir.

Kişisel verilerin saklama sürelerinin yanı sıra, hangi fiziksel veya elektronik ortamlarda saklandığı da Kişisel Veri Envanteri’nde her bir kişisel veri grubu için tanımlanır.

Belirlenen sürelerin sona ermesi ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, DMS DENİZLİ DÖKÜM A.Ş., kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine, verinin saklama türüne uygun olarak belirlenen yöntemlerle kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Silme ve yok etme halinde, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Anonim hale getirmede ise verinin orijinal haline geri dönemeyecek şekilde değiştirilmesi sağlanacaktır.

Bazen bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda yasal mevzuat çerçevesinde, aksini emreden bir düzenleme olmaması halinde, ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.KİŞİSEL VERİLER İÇİN TALEP VE DEĞERLENDİRME FORMU

  DMS A.Ş. KİŞİSEL VERİLER İÇİN TALEP VE DEĞERLENDİRME FORMU
Bildirim Tipi
  İlk    
     
  Takip
 
Bildirim Tarihi   Olayın Gerçekleştiği Tarih  
Bildirimi Yapan  
Kişisel Veriler İle İlgili Bildiriminiz
 
Bildiriminize en kısa süre içinde geridönüş sağlanacaktır.

Formu İndirmek İçin Tıklayınız.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.